image1

โปรแกรมบริหารธุรกิจ

Amanda Accounting

โปรแกรม Amanda เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารธุรกิจที่ใช้งานง่าย และ สามารถใช้ได้กับธุรกิจหลายประเภท ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ๋ เช่น ธุรกิจสำนักงานบัญชี ธุรกิจบริหารอพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า พื้นที่เช่า ห้องพัก หอพัก ธุรกิจคอนโด อาคารชุด แผงตลาด พลาซ่า คอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall) บริษัทขนส่ง Shipping โลจิสติกส์ (Logistics) ธุรกิจซื้อขาย และอื่นๆ โปรแกรม Amanda มีหลายรุ่น ได้แก่


Read More

โปรแกรม Amanda สามารถใช้บริหารธุรกิจได้หลายประเภท ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น บริษัททั่วไป ธุรกิจสำนักงานบัญชี ธุรกิจบริหารอพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า พื้นที่เช่า ห้องพัก หอพัก ธุรกิจคอนโด คอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall)
บริษัทขนส่ง Shipping โลจิสติกส์ (Logistics) ธุรกิจซื้อขาย และอื่นๆ

Amanda Accounting

image2

Amanda Features

โปรแกรม Amanda มี function ที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ใช้งานง่าย ไม่สลับซับซ้อน
  • ใช้ได้กับธุรกิจหลายประเภท ทั้งขนาดเล็ก และ ใหญ่
  • โอนข้อมูลเข้าระบบบัญชีได้ง่าย
  • ใช้งานได้ทั้ง พ.ศ. และ ค.ศ.
  • มีเมนู (Menu) ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
  • จัดทำรายงานได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
  • ใช้ได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุ
  • สามารถสำรองข้อมูลเป็นชุดๆได้
  • ถูกต้องตามหลักสรรพากรและภาษีประเทศไทย


รุ่นอื่นๆ ของ โปรแกรม Amanda

Amanda Accounting Series

Amanda Apartment Manager

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ สามารถบริหารจัดการห้องพัก หอพัก ห้องเช่า แบบรายเดือนและรายวัน บันทึกทะเบียนผู้เช่า ข้อมูลสมาชิก พิมพ์-แก้ไขหนังสือสัญญาเช่าได้เอง ดึงเลขมิเตอร์น้ำประปา-ไฟฟ้าจากมิเตอร์ (Automatic Meter Reading) ระบบค้นหาห้องว่าง สถานะห้อง ระบบการจองห้อง (Check in, check out) ระบบแม่บ้าน ระบบการปิดบริการ-ปิดซ่อม ระบบรับเงินล่วงหน้า นอกจากนี้ สามารถโอนข้อมูลเข้าระบบบัญชี สามารถจัดทำใบแจ้งหนี้ได้ มากกว่า 2 รอบบิล ในแต่ละเดือน แยกรายการ แยกใบแจ้งหนี้ รวมถึงแยกรอบใบแจ้งหนี้ และ บันทึกรายการหัก ณ ที่จ่ายในใบเสร็จ

Read More

Amanda BiznessONE

เป็นโปรแกรมบัญชี ที่สามารถเชื่อมโยงหลายระบบไว้ในโปรแกรมเดียว ได้แก่ ระบบขาย (Sales) ระบบซื้อ (Purchase) ระบบสต็อคสินค้า (Inventory) ระบบลูกหนี้ (Accounts Receivable) ระบบเจ้าหนี้ (Accounts Payable) ระบบเช็ค (Cheque) ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) และ ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชี จากนั้น ระบบสามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชี และ เอกสารการซื้อขาย

Read More

Amanda Payroll

โปรแกรมเงินเดือน ที่สามารถเลือกวิธีการจ่ายเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็น จ่ายแบบรายเดือน รายวัน ล่วงเวลา และ งวดพิเศษ ใช้งานกับเครื่องรูดบัตร เข้า-ออก ของพนักงาน เก็บยอดสะสมวันลา ขาด สาย ของพนักงาน ทั้งปี และ เก็บยอดสะสมรายได้-รายหักของพนักงาน เก็บประวัติของพนักงาน เช่น การอบรม-สัมมนา การปรับเงินเดือนของพนักงาน รวมถึง จัดทำรายงาน เช่น รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.91), รายงานการจ่ายเงินสดและผ่านธนาคาร, รายงานเงินสะสมกองทุนประกันสังคม (ส.ป.ส.), และ รายงานเงินสมทบกองทุนทดแทน (กท.20)

Read More

Amanda Cheque Manager

โปรแกรมพิมพ์เช็ค สามารถพิมพ์เช็คได้หลายธนาคาร รวมถึง แคชเชียร์เช็ค(Cashier Cheque) และแสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวแยกประเภทบัญชีธนาคาร จัดทำรายงานงบกระทบยอดจากยอดคงเหลือตามบัญชีหรือตามธนาคาร (Bank Reconciliation) รายงานทะเบียนเช็คจ่าย เรียงตามเลขที่เช็ค / วันที่สั่งจ่าย / ผู้รับเงิน / รหัสรายการ และ รายงานทะเบียนเช็ค ยกเลิก นอกจากนี้ โปรแกรมสามารถจัดทำรายงานการนำฝากเข้า และ เบิกถอนเงินในบัญชีธนาคาร

Read More

Amanda Withholding Tax

เป็นโปรแกรมพิมพ์ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฏากร มาตรา 50 ทวิ) และ พิมพ์ใบหักภาษี แบบกระทำการแทนได้ รวมถึง จัดทำ ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.2, ภงด.2ก, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54 และ รายงานแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถนำส่งสรรพากรผ่านทาง Internet ได้

Read More

Amanda Stock Manager

โปรแกรมสต๊อก (Inventory Management) บริหารจัดการและควบคุมสินค้าคงเหลือ ช่วยลดเวลาในการคำนวณ และ บันทึกข้อมูล เพื่อทำบัญชีคุมสินค้า (Stock Card) ทั้งสินค้าสำเร็จรูป และ วัตถุดิบ (Raw Material) โปรแกรมสามารถกำหนดวิธีการคิดต้นทุน ได้ทั้งแบบ Moving Average และแบบ FIFO ที่ช่วยรักษาระดับปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถช่วยตัดสินใจในการสั่งซื้อด้วยปริมาณที่เหมาะสม

Read More
Info@byte-brain.co.th
02-933-0667-70
byte brain
@bytebrain
บริษัท ไบท์เบรน จำกัด (Byte Brain Limited)
2377 ตรงข้ามลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
จันทร์ - ศุกร์ | 9.00 - 18.00 น.